"Frozen" Chicago, Illinois 2016

 

"Staircase" Unknown Location Sri Lanka, 2016

 

"Istanbul Window" Portland, Oregon 2016

 

"Life Saver" East Hampton, New York 2017

 

"Architecture" East Hampton, New York 2017

 

"A Wave Cannot Behave" Arugambay, Sri Lanka 2016

 

"I Set Myself On Fire" Arugambay, Sri Lanka 2016

 

"Rock Fire" Arugambay, Sri Lanka 2016

 

"Belltower" Kandy, Sri Lanka 2016

 

"Wind Work" Kandy, Sri Lanka 2016

 

"Moment" Arugambay, Sri Lanka 2016

 

"Argument Wall" Fort Galle, Sri Lanka 2016

 

"The Dungeon" Fort Galle, Sri Lanka 2016

 

"Fish Pond" Arugambay, Sri Lanka 2016

 

"Argument Wave" Fort Galle, Sri Lanka 2016

 

"Pathway" Kandy, Sri Lanka 2016

 

"Screaming" Seattle, Washington USA 2017

 

"Camp Hero" Montauk, New York USA 2017

 

"Falling Papers" Montauk, New York USA 2017

 

"Meat Italian Bench" Montauk, New York USA 2017

 

"Air Born" Montauk, New York USA 2017

 

"Air Flow" Montauk, New York USA 2017

 

"Pink Shower Stall" Grayton Beach, Florida USA 2016

 

"Paper Airplane in the Red Sea" Grayton Beach, Florida USA 2016

 

"Sasko in the Red Sea" Grayton Beach, Florida USA

 

"Sasko in the Yellow Sea" Grayton Beach, Florida USA

 

"The Red Sea" Grayton Beach, Florida USA

 

"Frozen Greytone" Chicago, Illinois USA

 

"Dirty River" Kandy, Sri Lanka 2016

 

"Turino Tomb" Seattle, Washington USA 2017

 

"Istanbul Window" Seattle, Washington USA 2017

 

"Hanging Graves" Seattle, Washington USA 2017

 

"Kite Tail Fire" Montauk, New York USA 2017